TT Liên Kết Đào Tạo & Quan Hệ Doanh Nghiệp

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO - QUAN HỆ

DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
 
I. Chức năng

    Liên kết với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn; chương trình liên kết, liên thông lên cao đẳng, đại học; phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các trường quốc tế khác phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

II. Nhiệm vụ
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tìm kiếm đối tác mở rộng liên kết, liên thông và các dịch vụ đào tạo.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và đối tác xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, liên kết, liên thông và cung cấp các dịch vụ theo chức năng của Trường. Xây dựng hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền quyết định.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Trường tư vấn cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết và thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phạm vi hoạt động của trung tâm.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về điều kiện, thủ tục tuyển sinh và quy trình tiếp nhận và học tập của HSSV/ học viên thuộc trung tâm.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện và quản lý có hiệu quả các chương trình đào tạo ngắn hạn, liên kết, liên thông và dịch vụ thuộc trung tâm. Thường xuyên đánh giá chất lượng để cải tiến chương trình, đảm bảo chất lượng đào tạo, uy tín của trường.
 • Tìm kiếm và hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài, lập chương trình và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế.
 • Quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm nguồn tài trợ học bổng cho học sinh, hỗ trợ HSSV tìm nơi thực tập, tìm việc làm bán thời gian và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.
 • Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về lĩnh vực hoạt động của trung tâm đúng quy định hiện hành.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên
Trường Anh Ngữ Quốc Tế Bến Thành
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 213

Số người truy cập: 1422177